Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem tamilove.pl, właścicielem sklepu jest: Tamilove Magdalena Przemus adres: Jesionowa 29, 44-177 Chudów, NIP: 6342573759, nr konta: ING 62 1050 1634 1000 0092 4514 8391 , e-mail: 23tamilove@gmail.com

2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za poradnictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tamilove.pl

3. wyłączne prawo do prowadzenia sklepu ma Tamilove Magdalena Przemus, zwany dalej sprzedawca.

4. Każdy klient Sklepu wraz z momentem powzięcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności Serwisu, oraz do przestrzegania i szanowania ich zapisów.

5. Serwis Sklepu zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych aneksów oraz załączników stanowiących integralną jego część sporządzone są w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki klientów sklepu internetowego, jak również podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami i funkcjami udostępnionymi za pośrednictwem Sklepu. Jednocześnie treść niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich usług Sklepu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług dostępnych w ramach Sklepu nie stanowią inaczej.

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

1. Przedmiotem sprzedaży internetowej prowadzonej przez Sklep jest własnoręcznie robiona biżuteria damska, autorskich projektów właściciela firmy, wyłącznie nowa, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzona na rynek polski.

2. Biżuteria będąca przedmiotem sprzedaży w ramach prowadzonego sklepu internetowego jest wykonana ze srebra próby 925, srebra próby 925 powlekanego 24 karatowym zlotem, oraz kamieni półszlachetnych, szlachetnych Agat, Jadeit, Labradoryt, Hematyt, Onyks, Piryt, Amazonit, Koral, Marmur, Turmalin, Rubin, Kryształ, Ametyst oraz innych kamieni których nazwy podane są w opisach produktów. Sklep posiada w ofercie również biżuterię wykonaną z materiałów syntetycznych takich jak kryształki szklane oraz ceramika.

3. Kontakt ze Sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 na nr telefonu bądź poprzez kontakt mailowy podane w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

4. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu poprzez witrynę www.tamilove.pl oraz telefonicznie pod nr 502325811

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a). przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), b). minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny, dominujące znaczenia dla szczegółowego przedstawienia biżuterii ma opis znajdujący się pod konkretnym oznaczonym i określonym produktem. 1. W przypadku chęci grawerowania przez klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.

3. DEFINICJE

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep www.tamilove.pl którym jest Tamilove Magdalena Przemus, zarejestrowany pod numerem NIP: 6342573759 Konto - dostępne dla określonego Klienta po zalogowaniu poprzez wskazanie loginu i hasła miejsce w Sklepie tamilove.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu biżuterii/produktów oferowanej na stronie Sklepu, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i czynności związanych z funkcjonowaniem w Sklepie przy użyciu określonych narzędzi udostępnionych Klientowi przez Administratora. Login, Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa klienta w sklepie, która to została przez Użytkownika wybrana na etapie rejestracji konta w Sklepie. Pomoc – miejsce w Sklepie, w którym klient może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania mające na celu zakupu towaru oferowanego przez Sklep. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami oraz aneksami, stanowiącymi jego integralną część. Sklep - sklep internetowy tamilove.pl stanowiący platformę internetową, składającą się z szeregu elementów właściwych sklepom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klientów.

Klient - osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu, która skutecznie i prawidłowo założyła konto w Serwisie, poprzez uzyskanie loginu oraz hasła, umożliwiającego zalogowanie się klientowi w Sklepie. Koszyk – miejsce w Sklepie, w którym Klient ma wgląd do wybranych przez siebie artykułów i sumy stanowiącej wartość zamówienia oraz koszty ewentualnej wybranej wcześniej przez niego formy dostawy.

4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.

4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.tamilove.pl wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój email oraz hasło.

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres.

6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, albo przy zakupach przez telefon, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

8. Wszelkie promocje obejmujące Sklep nie łączą się z żadnymi innymi promocjami dotyczącymi sprzedawanego towaru. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

5. ADMINISTRATOR

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator Sklepu. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów z funkcji Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

6. SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

4. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego graweru lub adresu dostawy.

5. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia, zamówionego graweru lub adresu dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

7. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.

8. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.  

7. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem online, w Banku,  szybki przelew internetowy
lub na poczcie. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

8. PARAGONY I FAKTURY

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

9. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.

2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.

3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką poczty polskiej. Koszt przesyłki wynosi: 7 zł przesyłka ekonomiczna, 9zł przesyłka priorytetowa.

10. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.

2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Tamilove S.C. ul. Jesionowa 29, 44-177 Chudów

3. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w pkt. 1 regulaminu oświadczenia przed jego upływem. Sklep wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia Klientowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik przesyłki.

2. Sklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

3. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU TOWARU Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU

Imię i nazwisko: ...................................................................

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………

Nr paragonu, data wystawienia (w razie posiadania): ……………………………………………

Zwracany produkt: ……………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr ………………………………………………………………………………………………

należące do ……………………………………………………………………

(należy wypełnić w przypadku, gdy właścicielem rachunku nie jest osoba zwracająca produkt) ................................................. .............................................

(miejscowość, data)                                    (podpis)

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4.W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2015 r. 6.W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl